top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

דרך אפשרית לארגונים ממשלתיים להתעדכן היא לחפש בעיות המונעות מלקוחות פוטנציאליים לקבל שירותים ממשלתיים ולמצוא להן פתרונות.

יישוג של ארגונים ממשלתיים

מושג

יישוג של ארגונים ממשלתיים
הגדרה

יישוג (reaching out) של ארגונים ממשלתיים הוא פניה יזומה ללקוחות פוטנציאלים בתחום הפעילות של הארגונים.

הקשר

ארגונים ממשלתיים נדרשים להגדיר קהל לקוחות כשם שעושות חברות עסקיות.

ואולם בניגוד לחברות עסקיות ארגונים ממשלתיים מתקשים לעקוב אחר השינויים בקרב קהל הלקוחות שלהם. הסיבות לכך הן:

  • בדרך כלל ארגונים ממשלתיים נמדדים על פי תפוקות הנוגעות לקהל יעד שהוגדר להם בעבר.

  • שלא כמו עסקים, בארגונים ממשלתיים לא קיים מנגנון מסודר של משוב שמצביע על חוסר רלוונטיות. חברות עסקיות מקבלות 'אותות' ברורים מהשוק: תג מחיר למוצרים, מכירות ורווחים. ארגונים ממשלתיים מתקשים להגדיר הצלחה, ואילו המשוב על התפקוד שלהם – הערכות של לקוחות ובעלי עניין – עמום יותר.   

כיוון שאין תמריצים ברורים המעודדים ארגונים ממשלתיים להתעדכן, הם עושים זאת בתגובה על אילוצים חיצוניים. לדוגמה שינויים בסביבה החברתית כלכלית או הצטרפות למסגרות בין-לאומיות כופים על ארגונים ממשלתיים לחפש לקוחות חדשים.

Read the English Version
bottom of page