top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Aug 2006

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

חזית אזרחית

Israel, Palestine, Delegitimization, Partner for Peace, Legitimacy, Policy Paper, Intersectionality, America, Emergency Management, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

אל לישראל להתנות את יציאתה מלבנון בהגעה להסדר כולל עם ממשלת לבנון. אפשר שעדיף לישראל שהפסקת האש תכלול מנגנון ביניים זמני, בין הפסקת האש להסדר כולל, אשר יסדיר את יציאת צה"ל.

טיוטת מועב"ט להפסקת האש – איפה ה- catch?

נקודת ראות, גיליון 47

טיוטת מועב"ט להפסקת האש – איפה ה- catch?

על אף שגורמים בישראל הביעו שביעות רצון מהטיוטה שהגישו אתמול ארה"ב וצרפת למועצת הביטחון של האו"ם (להלן ("טיוטת ההסכם") בנוגע להפסקת אש (סוכנויות הידיעות, 6/8/06), מכון ראות טוען כי העמימות שהיא מותירה בנוגע ללוח הזמנים ליישומה עשויה להוביל את ישראל למלכוד אשר ייפגע בסיכויים להשגת הסדר ארוך טווח באזור.

מה הסוגיה?

  • עיקרי טיוטת ההסכם הם: פסקה מיידית והדדית של כל "פעולות האיבה"; החזרת החיילים החטופים ללא תנאי; פירוז האזור שמדרום לליטאני והטלת אמברגו על ספקי נשק לגורמים לא ממשלתיים בלבנון; פריסתו העקרונית של כוח בינ"ל בדרום לבנון; וקריאה לישראל וללבנון להגיע להסדר ארוך טווח על בסיס עקרונות ומרכיבים שונים המצוינים בטיוטה.

  • בטיוטת ההסכם לא נקבע לוח זמנים לפריסתו של הכוח הבינ"ל החדש ונקבע בה שהחלפת יוניפי"ל בכוח בינ"ל תהיה רק בשלב השני של הפסקת האש, לאחר שלבנון וישראל יגבשו הסכמה על העקרונות לפתרון ארוך טווח.

  • המשמעות היא, שאחרי ההכרזה על הפסקת האש, עלול לעבור פרק זמן משמעותי (להלן "תקופת הביניים") שבו לבנון וישראל יצטרכו לגבש הסכמה על העקרונות לפתרון ארוך טווח.

  • מסתמן שבתקופת הביניים עד לפריסתו של כוח בינ"ל יישארו כוחות צה"ל ב"רצועת ביטחון" בדרום לבנון.

Read the English Version
bottom of page