top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Feb 2010

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

שירות של מרכז ההשמה מאפשר גמישות, שימור ידע וניסיון במערכת והקטנת העלויות הכרוכות בגיוס חיצוני.

טבלה השוואתית

מדיניות ניהול כח אדם בשירות המדינה

טבלה השוואתית
 דנמרק - טיפוח הון אנושי
  • עיקרון מנחה: יכולות העובדים מטופחות לאורך השירות בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה של הארגון ובהתאם ליעדים אישיים שמוצבים להם במסגרת פיתוח קריירה אישית.    

 

  • למשרדי הממשלה בדנמרק יש חופש להפעיל שיקול דעת נרחב לגבי בחירת מועמדים וכמעט ואין סטנדרטים קשיחים הקבועים מראש. לפיכך, ברוב המקרים המועמד יבחן ע"פ התרשמות כללית בראיון מניסיונו ומכישוריו ולא ע"פ תעודות פורמליות או מבחנים.

      

  • עובדי ציבור רשאים לעסוק בעיסוק (בשכר או בהתנדבות) נוסף על עבודתם בשירות הציבורי. עיסוק כזה עשוי לתרום להרחבת ידיעותיהם, חיזוק הקשר שלהם עם הציבור והגברת הנראות של השירות הציבורי.

 אוסטריה- טיפוח הון אנושי

  • עיקרון מנחה: הקוד האתי הוא אוסף העקרונות והערכים המנחים את עובדי הציבור ומבטיח קיומה של תרבות של אחריותיות: השגת היעדים בכפוף למסגרת נורמטיבית משותפת. הקוד האתי מלווה במערכת תומכת של יועצים וספרות עזר, בהם יכולים עובדי הציבור להיעזר בהיתקלם בדילמות במהלך עבודתם השוטפת.

 

  • לרשות העובדים עומד מרכז להכשרות שמקנה כלים רוחביים הדרושים לכל עובד מדינה באשר הוא וכלים מקצועיים (כגון: רגולציה, פיננסים, תקשורת וכו'). הכלים מוקנים באמצעות קורסים גנריים ובאמצעות קורסים המותאמים לצרכי הלקוח (יח' הקצה או העובד).

  • הנציבות מאפשרת לקבל הכרה פורמלית בכישורים שנרכשו תוך כדי העבודה לפי קריטריונים אחידים ומוכרים ברמה הארצית.

  • קביעת הסטנדרטים המקצועיים עבור כל דרגה ומקצוע בשירות הציבורי האוסטרלי נעשית באופן ריכוזי במשרד החינוך, התעסוקה ויחסי העבודה.

Read the English Version
bottom of page