top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Mar 2011

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Arava, Galilee, Periphery, Jewish World, Jewish Philanthropy, Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

שילוב יצירתי בין נכסים אזוריים יאפשר לבסס מנועי צמיחה עצמאיים באזורי הספר של המדינה.

חזון ישראל 15 – קפיצת מדרגה בפריפריה

חזון ישראל 15 – קפיצת מדרגה בפריפריה
הפוטנציאל הטמון בפריפריה: נכסים אזוריים

פיתוח הפריפריה הגיאוגרפית של ישראל היה מאז ומעולם יעד מרכזי של הציונות ושל מדינת ישראל. ואולם, למרות עשורים רבים של השקעות עתירות משאבים, לא צומצמו הפערים הכלכליים והחברתיים בין הפריפריה למרכז במידה ניכרת. מצב זה אינו גזירה משמים: ביכולתם של אזורי הפריפריה בישראל לשגשג ולמשוך אליהם תושבים ועסקים.

לשם כך, נדרש שכלול באסטרטגיית הפיתוח של ישראל. מכון ראוּת, בשיתוף עם שותפות 2000 של הסוכנות היהודית, אלכא ג'וינט ישראל ומכון פרקסיס, מציעים להוסיף נדבך נוסף. נדבך זה יתמקד במימוש הפוטנציאל הלאומי והגלובלי הטמון בנכסים הייחודים המצויים באזורי הפריפריה הגיאוגרפית של ישראל. אסטרטגיה דומה מנחה גם את מדיניות הפיתוח האזורי של ה-OECD ואומצה לאחרונה גם על ידי מדינות האיחוד האירופי.

מהו, אם כן, אותו פוטנציאל? מדובר באיכויות מקומיות - כגון היסטוריה ומורשת, טבע ונוף או אקלים - הנטועים באזור ואינם ניתנים להזזה בקלות. נכסים מסוג זה הפכו ליתרון בעולם גלובלי בו קיים דמיון רב בין הכלכלות הלאומיות, ובו הון אנושי, סחורות וידע נעים בקלות ממקום למקום. יתר על כן, אותן איכויות מקומיות עשויות להתחבר למגמות עולמיות חזקות וקבועות, כגון שינויי האקלים, הזדקנות האוכלוסייה או התרחבות המדבריות.

ישראל כבר השכילה בעבר למנף נכסים ייחודיים ליצירת יתרון יחסי גלובלי. לדוגמה, תעשיית ה-ICT שנבנתה בישראל בתחילת שנות ה-90, התבססה על ההשקעה העצומה והידע שהצטבר במערכת הביטחון – בדיוק בתקופה בה העולם היה צמא למומחיות בתחום זה.
 

גם ברמה האזורית ישנם נכסים שעשויים להוות מנוף לצמיחה מהירה ובת-קיימא, תוך מענה לצורך עולמי. זאת כיוון שישראל, על אף קוטנה, היא אחת המדינות המגוונות בעולם מבחינה גיאוגרפית ודמוגרפית. כך למשל, האקלים באזורי הבקעה והערבה מאפשר קידום חקלאות מתקדמת, בעוד שאתגר המדבור בנגב מאיץ פיתוח טכנולוגיות חדשות. לכל אלה ואחרים ביקוש בשוק הגלובלי.

Read the English Version
bottom of page