top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

לא ניתן לתכנן קפיצת-מדרגה. יש להשקיע בהגדרת החזון ובפיתוח יכולות ומוסדות חיוניים.

חזון ישראל 15

מושג

חזון ישראל 15
הגדרה

'חזון ישראל 15' עוסק בהפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. חזון זה כרוך בקפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל למדינות המובילות. חזון זה מנחה את מכון ראוּת בכל פעולותיו בתחום החברתי והכלכלי.

רקע

ראשיתו של 'חזון ישראל 15' בפרויקט של קרן פרידריך אברט, שהתקיים בין השנים 1999-1997. בפרויקט זה השתתפו נציגים של מגזרים רבים בחברה הישראלית. מטרת הפרויקט הייתה לשרטט תרחישים אודות עתידה של ישראל בשנת 2020. במסגרת זו חברו יחדיו אשת העסקים רעיה שטראוס בן-דרור, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, מר דוד ברודט, וגידי גרינשטיין כדי לכתוב תרחיש שעסק ב'חזון ישראל 15'.

ברבות הימים הרים כל אחד מהשלושה תרומה לקידום חזון זה. גב' רעיה שטראוס בן-דרור הפכה את 'חזון ישראל 15' למקור השראה מרכזי לפעילותה הפילנתרופית; מר דוד ברודט הוביל את צוות תוכנית 'ישראל 2028' שאימץ את 'חזון ישראל 15'; וגידי גרינשטיין הקדיש לאתגר זה שנת מחקר בבית הספר לממשל ע"ש קנדי באוניברסיטת הרווארד והקים את מכון ראוּת שרתם חלק ניכר ממשאביו לשירות חזון זה.

קפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית

'קפיצת-מדרגה כלכלית וחברתית' היא שיפור משמעותי ומתמשך באיכות החיים של תושבי מדינה בהשוואה למדינות אחרות. על מנת לבצע קפיצת-מדרגה באיכות החיים בישראל, קצב הצמיחה במדינה צריך להיות של ארבעה אחוזים לשנה לפחות, למשך תקופה ממושכת שאורכה עשוי להגיע עד עשרים שנה. בנוסף, קפיצת-המדרגה מחייבת שיפור בהיבטים הלא-חומריים של איכות חיים כגון רווחה חברתית וביטחון אישי-פיזי.

קפיצת-מדרגה היא תופעה נדירה. רק כחמש-עשרה מדינות חוו קפיצת-מדרגה בחמישים השנים האחרונות. בכללן ניתן למנות את אירלנד, פינלנד, גרמניה, יפאן, דרום קוריאה, סינגפור, צ'ילה וגם את ישראל. בין ראשית שנות ה- 50 לראשית שנות ה- 70 הכפילה ישראל את רמת החיים שלה בהשוואה לארה"ב מכ- 30% מרמת החיים בארה"ב לכ- 60%. מאז לא השתנתה רמת החיים בישראל בהשוואה לארה"ב, למרות צמיחה כלכלית של למעלה מעשרים שנים רצופות.

Read the English Version
bottom of page