top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jul 2004

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy,

ישראל עשויה לתבוע מהפלסטינים לנסח מחדש את הסעיפים בחוקה הפלסטינית, אשר עוסקים בזכות לבחור ולהיבחר באופן שיגבילו זכויות אילו לתושבי המדינה הפלסטינית העתידית בלבד.

זירה

מושג יסוד

זירה
הגדרה

"זירה" היא מרחב (מדיני, פוליטי, משפטי, כלכלי, אזרחי ו/או צבאי) שבו נפגשים ההיגיון המארגן של מדינת ישראל עם הגיונות מארגנים אחרים. במפגש זה כל אחד מן הצדדים מנסה לעצב את הצדדים האחרים ב"זירה".

 

לדוגמא:

סוגיית "החוקה הפלסטינית" היא זירה.

אם ההגיון המארגן של ישראל הוא להכיל את הלאומיות הפלסטינית למדינה הפלסטינית שתוקם, בעוד שההגיון הפלסטיני הוא להגדיר את הלאומיות הפלסטינית ככזו שמשתרעת מעבר לתחומי המדינה הפלסטינית וכוללת את ערביי ישראל והפלסטינים תושבי ירדן (ר' "מפת העם הפלסטיני"), אזי בזירה של "החוקה הפלסטינית" תהיה התנגשות בין שני הגיונות מארגנים אלה.

לאור ההגיון המארגן שלה, ישראל עשויה לתבוע מהפלסטינים לנסח מחדש את הסעיפים בחוקה הפלסטינית, אשר עוסקים בזכות לבחור ולהיבחר באופן שיגבילו זכויות אילו לתושבי המדינה הפלסטינית העתידית בלבד. הפלסטינים מצדם, לאור ההגיון המארגן שלהם, עלולים לעמוד על הנוסח הקיים בטיוטת החוקה הפלסטינית הנוכחית המגלמת עמימות ביחס לסוגיות אילו.

לפירוט אודות דוגמא זו ראה "סוגיית הייצוג הפלסטיני".

Read the English Version
bottom of page