top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Feb 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

סיוע לתהליכי עיצוב המדיניות הוא תכלית מרכזית של המנהל הציבורי.

הקמת אגפי מדיניות בניו-זילנד

הקמת אגפי מדיניות בניו-זילנד

סיוע לתהליכי עיצוב המדיניות הוא תכלית מרכזית של המנהל הציבורי. דו"ח זה הוא חלק מעבודת מחקר מקיפה שקיימה סוכנות השירותים הלאומיים בניו-זילנד בנושא שיפור התמיכה בתהליכי עיצוב מדיניות. הדו"ח עוסק בשאלה כיצד אגפי מדיניות התבססו והצליחו לסייע באופן נרחב  בתהליך קבלת ההחלטות. כותבי הדו"ח מניחים תשתית למודל להקמתם ומיסודם של  האגפים, על סמך בחינת ששה מקרי בוחן מוצלחים של אגפי מדיניות.

למודל שלושה מרכיבים מרכזיים: בניית היסודות, הכשרת כ"א ויצירת ההקשרים המערכתיים של האגף ושיפור מתמיד של היכולות.

 

Read the English Version
bottom of page