top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Sep 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

קשרי קהילה

צומת

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper

האפשרות להגיע להסכם מדף עלתה מספר פעמים לאחרונה – לפי אחת ההצעות, ישראל תוכל לחתום על הסכם קבע עם הפלסטינים שלא על מנת ליישמו, כדי לחזק את המתונים הפלסטינים וליצור אופק מדיני.

      

הסכם מדף

מושג

הסכם מדף
הגדרה

'הסכם מדף' הוא הסכם אשר משמעותו היא סמלית ויישומו יידחה.

רקע

המונח 'הסכם מדף' מגיע מעולם העסקים. בהקשר המדיני, תכולתו והיקפו של 'הסכם מדף' יכולים להשתנות בהתאם לנסיבות. כך למשל, 'הסכם מדף' בין ישראל והפלסטינים יכול להיות הסכם עקרונות מלא, כללי או מפורט.

יש מספר סיבות להגיע להסכם מדף כגון:

  • תמריץ להתקדמות מדינית (אמיתית) – הנושאים ונותנים על 'הסכם מדף' אינם נציגים רשמיים של הצדדים המעורבים בסכסוך. משמעות החתימה על ההסכם היא בעיקרה סמלית/הצהרתית ותכליתה להמריץ את הנציגים הרשמיים, בעלי היכולת או הסמכות לחתור להסכם רשמי. כך לדוגמה, יש הטוענים ש'תכנית ההתנתקות' מעזה נולדה בין השאר לאחר יוזמת ז'נבה  החוץ-ממסדית.

  • 'מודל להסכם' – הצגת מודל להסכם קבע אשר עשוי לשמש מודל למערכת הפוליטית. כך למשל, לאחרונה התפרסם כי לשכת ראש הממשלה גילתה עניין מחודש במסמך ביילין – אבו-מאזן (10/95) להסדר קבע, אשר גובש עוד בשנת 1995.

  • 'הצהרת כוונות' ויצירת 'מראית עין' של התקדמות מדינית – המנהיגים  הישראלים והפלסטינים עשויים להגיע למסקנה שיישום של הסכם מדיני אינו אפשרי או רצוי בעת הנוכחית. לכן, הסכם מדף עשוי להיות בחזקת הצהרת כוונת או יצירת מראית עין של אופק מדיני, מתוך תקווה שבעתיד התנאים המדיניים-פוליטיים יבשילו להגעה להסכם 'אמיתי'.

 

האפשרות להגיע להסכם מדף עלתה מספר פעמים לאחרונה – לפי אחת ההצעות, ישראל תוכל לחתום על הסכם קבע עם הפלסטינים שלא על מנת ליישמו, כדי לחזק את המתונים הפלסטינים וליצור אופק מדיני.

        

Read the English Version
bottom of page