top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2007

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
ביטחון לאומי

קפיצת מדרגה

חוסן לאומי

ישראל

Preparedness, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command,ocioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Sustainability,Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Public Participation, Sustained Growth,

במועצה ניתן דגש לעצמאות ולמומחיות של יושבי-ראש המועצה. האחרונים בוחרים את תחום המחקר ומציעים מדיניות פרקטית שהממשלה יכולה לאמץ.

המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בדנמרק

מבט השוואתי

המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בדנמרק
מבוא

מסמך זה המתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הלאומית לכלכלה וחברה בדנמרק משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

הרעיון המארגן של המועצה

המועצה מרכזת את הדיון בסוגיות כלכליות-חברתיות מרכזיות בין הממשלה לנציגי המעסיקים ונציגי המועסקים.

דיון זה מתאפיין ב:

  • עיסוק במגמות ארוכות טווח;

  • גיבוש תמונת מצב כלכלית–חברתית;

  • הערכת אפקטיביות של מדיניות;

  • בחינת חלופות למדיניות;

  • קידום השיח הציבורי בנושאים הנידונים.  

תהליך התמסדות המועצה

המועצה הוקמה בשנת 1962. תפקידה על פי החוק היה לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים במשק. אולם, כיום  המועצה מתמקדת בבחינת האפקטיביות של המדיניות הממשלתית ובגיבוש חלופות למדיניות.

Read the English Version
bottom of page