top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2007

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
ביטחון לאומי

קפיצת מדרגה

חוסן לאומי

ישראל

Preparedness, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command,ocioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Sustainability,Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Public Participation, Sustained Growth,

היכולת לעצב מדיניות שכר מוסכמת ולייצר מדיניות מאקרו כלכלית עקבית סייעה להוצאתה של אירלנד מהמשבר ואפשרה הסטה של משאבים להשקעה במנגנונים המקדמים את ההיצע (הכשרות, שינויים טכנולוגיים).

המועצה הלאומית לכלכלה וחברה באירלנד (NESC)

מבט השוואתי

המועצה הלאומית לכלכלה וחברה באירלנד (NESC)
מבוא

מסמך זה מתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הלאומית לכלכלה וחברה באירלנד. המסמך משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

הרעיון המארגן של המועצה

תפקידה של המועצה הוא להגיש ניתוחים ודוחות לראש הממשלה בנושאים אסטרטגיים הנוגעים לפיתוח כלכלי ולצדק חברתי. כמו כן המועצה מאפשרת קיומה של מסגרת אסטרטגית לכינון משא ומתן על הסכמים בין הממשלה והשותפים החברתיים.

תכלית עבודת המועצה

  • מאפשרת ליצור מקום מפגש לאינטרסים שונים וכן לארגונים לדון ולנתח מדיניות חברתית כלכלית;

  • מספקת את תמונת המציאות ביחס לאתגר של הפיתוח הכלכלי והחברתי הנוגע למדינה קטנה, פריפריאלית וזאת מתוך תפיסה המדגישה הקשר בין-לאומי משתנה;

  • מספקת מסגרת אנליטית להסכמי השותפות החברתית;

  • המועצה מבקשת להוכיח כי מדיניות כלכלית יעילה אינה עומדת בניגוד למדיניות חברתית מרחיבה.

Read the English Version
bottom of page