top of page

כלכלי חברתי

Content Type

May 2013

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מבנה הממשלה ולא רק מדיניות: קפיצת מדרגה לאומית מחייבת שינוי בהיערכות הממשלה והמוסדות הציבוריים כדי להשיג את היעדים הכלכליים והחברתיים.

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה: המוח המרכזי של קפיצת המדרגה

נקודת ראות מס' 81

המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה: המוח המרכזי של קפיצת המדרגה

לאחרונה הציג המטה לתכנון אסטרטגי במועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה (להלן: המטה לתכנון אסטרטגי) את ניתוח האיומים האסטרטגיים על הכלכלה הישראלית. הקמת המטה היא בשורה חשובה משום שהוא עשוי להיות 'מוח מרכזי' הכרחי לקידום קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית ולמימוש חזון ישראל 15.

הסוגיה: איך מתארגנים בכדי לחולל קפיצת מדרגה?
  • בשנת 2011 אימצה הממשלה את היעד האסטרטגי של הפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות בהכנסה לנפש. יעד זה מהווה אימוץ חלקי של חזון ישראל  - 15, ששואף להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן בתוך חמש עשרה שנים, ואשר אותו מקדם מכון ראות. חזון זה מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית.

  • אחד המכנים המשותפים בין מדינות שחוו קפיצת מדרגה הוא קיומו של 'מוח מרכזי', בדרך כלל בצמוד לראש הרשות המבצעת, שתפקידו לעצב את האסטרטגיה למימוש  החזון הכלכלי והחברתי של המדינה ולהשגת היעדים הלאומיים. בין השאר, גוף זה עוסק בזיהוי ובהערכה של מגמות עולמיות, בהגדרת סדרי עדיפויות, ביצירת שיתופי פעולה בין זרועות הממשלה השונות, ובמחקר שממוקד ביעדים הלאומיים.

  • לפיכך, הסוגיה היא: איך צריך להיראות המוח המרכזי של ממשלת ישראל?

Read the English Version
bottom of page