top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2007

נושאים

התפתחות חברתית - כלכלית
ביטחון לאומי

קפיצת מדרגה

חוסן לאומי

ישראל

Preparedness, Knesset, National Security, Strategy, Israel, Homefront Command,ocioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Sustainability,Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Public Participation, Sustained Growth,

. הדיון בין הנציגים סגור לתקשורת ובכך יוצר בסיס לקונצנזוס והבנה הדדית. הדיונים מתמקדים במגמות ארוכות טווח ובשינויים המבניים הנגזרים מהן.

המועצה הכלכלית בפינלנד

מבט השוואתי

המועצה הכלכלית בפינלנד
מבוא

מסמך זה מתאר את המבנה ואת מאפייני ההתנהלות של המועצה הכלכלית בפינלנד. המסמך משמש כנספח לתוצר המדיניות של מכון ראות 'מוח מרכזי כלכלי-חברתי'.

הרעיון המארגן של המועצה

יצירת שותפות בלתי פורמלית בין נציגי הממשלה, המעסיקים והעובדים. הדיון בין הנציגים סגור לתקשורת ובכך יוצר בסיס לקונצנזוס והבנה הדדית. הדיונים מתמקדים במגמות ארוכות טווח ובשינויים המבניים הנגזרים מהן.

Read the English Version
bottom of page