top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2006

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית
קפיצת מדרגה

'צמיחה מכלילה'

חוסן לאומי

Resilience, Smart City, Smart Community, Preparedness, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging,Israel 15, Community, Sustainability, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital,Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development,

הפוטנציאל לקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית טמון בראש ובראשונה בשיפור הביצועים במרחב הציבורי או בהקטנתו.

המגזר הציבורי כחסם לחזון הטופ 15

מבט השוואתי

המגזר הציבורי כחסם לחזון הטופ 15
תקציר מנהלים

  • חזון הטופ 15 מצריך אפיזודה של עליה משמעותית ברמת החיים בישראל.

  • מסמך זה מזהה מנועי צמיחה פוטנציאליים מבחינת איכות החיים בישראל באמצעות ניתוח מדד התחרותיות הבינלאומי 2005-2006 של הפורום הכלכלי העולמי (WEF). מדד זה עשוי להיות כלי טוב לזיהוי מנועי צמיחה באיכות החיים בישראל.

  • דרוגה הכולל של ישראל במקום ה- 15 לפי מדד זה אינו חושף את חוסר האיזון בין רמת התחרותיות הירודה בסקטור הציבורי של ישראל מחד, לבין היעילות והחדשנות בסקטור הפרטי, מאידך.

  • ניתוח מדד התחרותיות של 25 המדינות המובילות בעולם מוביל למסקנה שישראל שייכת לקבוצת המדינות שבהן המגזר הציבורי מפגר באופן משמעותי אחרי רמת התחרותיות של המגזר הפרטי (ביחד עם ארה"ב, יפן וטאיוון).

  • יתר על כן, גודלו הרב באופן יחסי של המגזר הציבורי בישראל מגביר את חשיפתה של הכלכלה לחוסר היעילות בסקטור זה.ישראל צונחת לתחתית רשימה המשקללת את רמת התחרותיות של המגזר הציבורי עם גודלו היחסי.

  • המסקנה ממסמך זה היא שהפוטנציאל לקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית טמון בראש ובראשונה בשיפור הביצועים במרחב הציבורי או בהקטנתו.

הקדמה

  • המושג 'חזון הטופ 15' (להלן 'טופ 15') מתייחס למכלול הסוגיות והפעולות הכרוכות ב'קפיצת מדרגה' כלכלית-חברתית שתביא את ישראל אל קרב חמש-עשרה המדינות המובילות בעולם מבחינת 'איכות החיים' של תושביהן.

  • סדר היום של הטופ 15 כולל את המרכיבים הבאים: (א) גיבוש הבנה עשירה באשר לדמותה של ישראל לכשתהיה אחת מ- 15 המדינות המפותחות בעולם מבחינת איכות החיים; (ב) זיהוי מנועי הצמיחה באיכות החיים בישראל; (ג) התמודדות עם האתגרים ומיצוי ההזדמנויות הייחודיות לישראל; (ד) אפיון השינויים המבניים הנדרשים בסביבה הממשלתית והעסקית; (ה) אפיון קווי המדיניות; (ו) זיהוי המדדים הנדרשים לבחינת איכות החיים; (ז) הנעת שיח ציבורי אינטנסיבי אודות סדר היום של הטופ 15.

  • מסמך זה סוקר את מנועי הצמיחה של ישראל בהקשר של איכות חיים. מגמתו לזהות את המרחבים שמעכבים או עשויים להניע את כניסתה של ישראל לרשימת חמש-עשרה המדינות המובילות מבחינת איכות החיים.

Read the English Version
bottom of page