top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Sep 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper

הופכת מפת הדרכים את מבנה התהליך המדיני כפי שעוצב בתהליך אוסלו, שמהותו היא הסדרי ביניים אשר מובילים להסכם קבע ובסופו להקמתה של מדינה פלסטינית. ישראל קיבלה בעיקרון את המתווה.

החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1515

מונח

החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1515
הגדרה

המונח "החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1515" (11/03) מתייחס להחלטה של האו"ם המאמצת את "מפת הדרכים" לקידום פתרון 'שתי מדינות לשני עמים' לסכסוך הישראלי- פלסטיני.

 

רקע

מפת הדרכים (4/03) מציעה מתווה לחידוש המו"מ על הסכם הקבע בין ישראל והפלסטינים ומכיל שלושה שלבים ולוח זמנים מפורט ליישום. מפת הדרכים נולדה בחסות וביוזמת הקווארטט.

 
הבסיס למפת הדרכים הוא חזון בוש למזרח-התיכון (6/02) וכמו כן, המתווה מאזכר את החלטות מועצת הביטחון של האו"ם 242 ו- 338 ו-החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1397  כבסיס לתהליך המדיני.

 

ייחודיות המתווה בקביעה, שמדינה פלסטינית בגבולות זמניים תוקם לפני ההגעה להסכם קבע. בכך הופכת מפת הדרכים את מבנה התהליך המדיני כפי שעוצב בתהליך אוסלו, שמהותו היא הסדרי ביניים אשר מובילים להסכם קבע ובסופו להקמתה של מדינה פלסטינית. ישראל קיבלה בעיקרון את המתווה, אולם הוסיפה מספר הסתייגויות.

 

החלטת המועצה (19/11/2003) (1) הדגישה את הצורך בהגעה להסכם שלום כולל במסלול הישראלי- סורי והן במסלול הישראלי- לבנוני; (2) עודדה את המאמצים הדיפלומטיים של הקווארטט; ו-(3) קראה לשני הצדדים למלא את התחייבויותיהם על-פי מפת הדרכים, תוך שיתוף פעולה מלא עם הקווארטט על מנת להגשים את חזון 'שתי המדינות'.

Read the English Version
bottom of page