top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Apr 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

החוקה מכירה בזכות של כל עם להגדרה עצמית, ותובעת מישראל להכיר בזכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני ולאפשר את הקמתה של מדינה פלסטינית בגבולות 1967.

החוקה הדמוקרטית של ארגון עדאלה

מושג

החוקה הדמוקרטית של ארגון עדאלה
הגדרה

המושג "החוקה הדמוקרטית של ארגון עדאלה" (2/07) הוא מסמך שחיבר ארגון לא-ממשלתי ישראלי בשם "עדאלה", שנועד להיות הצעה לחוקה עתידית של מדינת ישראל.

רקע

החוקה הדמוקרטית של ארגון עדאלה (להלן: "החוקה") נועדה לקדם את הזכויות הקיבוציות והאישיות של ערביי ישראל במדינת ישראל. בבסיסה של החוקה מוגדרת ישראל כמדינה דמוקרטית דו-לשונית ורב-תרבותית, להבדיל מהגדרתה הנוכחית כמדינה יהודית ודמוקרטית.

במקביל להכנת החוקה הוכנו עוד שלושה מסמכים על-ידי ארגונים מקרב ערביי ישראל התובעים את שינוי אופייה של מדינת ישראל: "החזון של הפלסטינים הערבים בישראל", אשר אומץ על ידי ועדת המעקב והוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות (12/06), "אמנת חיפה" של המכון הערבי למחקר יישומי 'מדה אלכרמל' אשר טרם פורסמה, ו"חוקה שוויונית לכל?" מאת ד"ר יוסף ג'בארין מטעם מרכז מוסאוא (11/06).

Read the English Version
bottom of page