top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Nov 2010

נושאים
צמיחה כלכלית-חברתית
קפיצת מדרגה
חזון ישראל 15
'צמיחה מכלילה'

חוסן קהילתי

התפתחות חברתית - כלכלית

Strategy, Israel, Leapfrogging, Innovation, Israel 15, Community, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation

מכון ראוּת פועל לאור חזון ישראל 15 הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן.

הון חברתי

מושג

הון חברתי
הגדרה

הון חברתי הוא התועלת הכלכלית הטמונה במכלול הקשרים החברתיים של הפרט. התועלת הכלכלית משתנה בהתאם לאמון הבין-אישי ולאיכות המידע הנישא בקשרים החברתיים.

הקשר

מכון ראוּת פועל לאור חזון ישראל 15 הקורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביהן. חזון זה מחייב קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתביא לסגירת הפערים באיכות החיים בין ישראל לבין המדינות המפותחות.

לקפיצת מדרגה באיכות החיים היבטים כלכליים והיבטים חברתיים – במונחים כלכליים, קפיצת מדרגה מוגדרת כצמיחה גבוהה ובת קיימא, בשיעור של למעלה מ-3.5% לשנה למשך שמונה שנים לפחות. מבחינה חברתית, קפיצת מדרגה מתבטאת בשיפור באיכות החיים של כלל האוכלוסייה.

ללא קיום ההיבט החברתי של קפיצת המדרגה, לא ניתן יהיה לשמר צמיחה גבוהה לאורך זמן.

מושג ההון החברתי קושר בין חברה לכלכלה – מושג ההון החברתי מקשר בין מאפיינים חברתיים לבין מאפיינים כלכליים של הפרט, של קהילה או של החברה בכללותה. לדוגמה, המושג קושר בין יציבותם הכלכלית או פוטנציאל הצמיחה של משקי הבית ושל המשק בכללותו לבין מערכות הקשרים החברתיים המאפיינים אותם.

Read the English Version
bottom of page