top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2007

נושאים
חוסן לאומי
ביטחון לאומי
חזית הבית
'צמיחה מכלילה'

פיתוח אזורי

Smart Community, Preparedness, Civil Resilience Network, Strategy, Israel, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, ocial Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation

הון אנושי הוא מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית, חברתית וכלכלית.

הון אנושי

מושג

הון אנושי
הגדרה

הון אנושי הוא מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית, חברתית וכלכלית. הגדרה זו כוללת איכויות טבעיות (גיל, מגדר ומצב בריאותי) ויכולות נלמדות (חינוך והכשרה) אשר אפשר לתרגם לרווחה.

הקשר

בהקשר של תכנון מדיניות כלכלית-חברתית, הון אנושי קשור לנושאים הבאים:

  • צמיחה – הון אנושי הוא משאב הצמיחה המרכזי בכלכלות מפותחות העניות במשאבי טבע.

  • תחרותיות לאומית – הון אנושי איכותי ורלוונטי לתנאי השוק הגלובלי הוא תנאי לגידול בפריון, אשר מהווה בסיס לתחרותיות לאומית.

  • איכות חיים –  איכות החיים של הפרט מושפעת מרווחה חומרית וביטחון תעסוקתי. יכולתו של אדם להבטיח את רווחתו תלויה בביקוש ליכולותיו וכישוריו בשוק העבודה.

  • עוני – בארץ ובעולם קיים מתאם ברור בין עוני לבין היעדר השכלה. יתרה מכך, הצמיחה בישראל היא "מוטת השכלה", כלומר השכלה מהווה מעין קו פרשת מים המפריד בין אלה שמצבם משתפר עם צמיחת המשק, לבין אלה שמצבם היחסי מתדרדר.

  • חוסן כלכלי – הון אנושי הממומש בשוק העבודה תורם ליכולתו של הפרט לחיות ברווחה, לשפר את מצבו, ולהתמודד עם זעזועים אישיים, משפחתיים או תעסוקתיים לא צפויים.

   

Read the English Version
bottom of page