top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Feb 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

אף כי סוגיית ערביי ישראל היא לכאורה סוגיה ישראלית פנימית, לשילוב בין מגמות הפלסטיניזציה והבינאום יש השלכות בעלות משמעויות אסטרטגיות הנוגעות ליחסים בין ישראל, התנועה הלאומית הפלסטינית והקהילה הבינ"ל.

הגשר בשער המוגרבים: הגשר בין ערביי ישראל לתנועה הלאומית הפלסטינית?

נקודת ראות, גיליון 60

הגשר בשער המוגרבים:  הגשר בין ערביי ישראל לתנועה הלאומית הפלסטינית?

ברקע העבודות בשער המוגרבים בירושלים, ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל (הנחשבת למייצגת הציבור הערבי בישראל) הודיעה שהיא לא מכירה בריבונות ישראל במזרח ירושלים וכי "לממשלת ישראל או לכל מוסד ישראלי אין כל זכות חוקית, מדינית, או ריבונית לפעול בירושלים הכבושה." (הארץ, 11/2/07).

מכון ראות טוען שמעורבות ערביי ישראל בסוגיית העבודות בירושלים היא ביטוי למספר מגמות הקשורות ליחסי מדינת ישראל וערביי ישראל, אשר יש להן השלכות הנוגעות אל מעבר לגבולות הפוליטיקה הפנימית בישראל.

מה הסוגיה?

  • ערביי ישראל הם אלו שהובילו את חוד החנית נגד העבודות שמבצעת ישראל בשער המוגרבים בימים האחרונים. ועדת המעקב העליונה והפלג הצפוני של התנועה האסלאמית בישראל יזמו תהלוכות מחאה ברחבי הארץ והפגנות בהר הבית, וקראו להתערבות גורמים בין-לאומיים במתרחש בירושלים.

למה זה חשוב? למה עכשיו?

  • העבודות בירושלים חידדו מספר מגמות בקרב ערביי ישראל אשר יש להן השלכות מדיניות:

  • פלסטיניזציה של ערביי ישראל – במסמך 'החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל' (להלן 'מסמך החזון') שפורסם בחודש דצמבר על ידי ועדת המעקב וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, ערביי ישראל מגדירים את עצמם כחלק מהעם הפלסטיני.

 

אף על פי כן, תביעותיהם במסמך אינן נוגעות לסוגיות התלויות ועמדות בין ישראל והתנועה הלאומית הפלסטינית, כגון סוגיית ירושלים.

קריאת התיגר של ועדת המעקב על ריבונות ישראל בירושלים, עשויה להעיד על 'התקרבות' נוספת בין ערביי ישראל לתנועה הלאומית הפלסטינית, ואולי אף למעורבות גוברת של ערביי ישראל ביתר הסוגיות התלויות ועומדות בין ישראל והפלסטינים.

  • בינאום סוגיית ערביי ישראל – נייר עמדה של מכון ראות טען בעבר (6/05) כי סוגיית ערביי ישראל עוברת תהליך של בינאום. הקריאות למעורבות הקהילה הבינ"ל בסוגיית שער המוגרבים, ותביעת ערביי ישראל לייצוג בגופים בינ"ל ב'מסמך החזון', הם עדות לכך שמגמה זו נמשכת.

 

המשמעות עבור ישראל היא כי מרכז הכובד של ניהול סוגיה זו נע ממדינת ישראל, בה היא מנוהלת כסוגיית פנים, לזירה הבינ"ל שם היא חשופה למעקב, ביקורת והתערבות.

  • אף כי סוגיית ערביי ישראל היא לכאורה סוגיה ישראלית פנימית, לשילוב בין מגמות הפלסטיניזציה והבינאום יש  השלכות בעלות משמעויות אסטרטגיות הנוגעות ליחסים בין ישראל, התנועה הלאומית הפלסטינית והקהילה הבינ"ל.

Read the English Version
bottom of page