top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jun 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, Emergency Management, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF, Bipartisan Support, America

כינונו של  ממשל פלסטיני אוטונומי בדמות הרשות הפלסטינית ברצועת עזה ובגדה המערבית  חיזקה את רעיון היותן יחידה טריטוריאלית אחת.

הגדה המערבית ורצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת

מושג

הגדה המערבית ורצועת עזה  כיחידה טריטוריאלית אחת
הגדרה

המושג 'הגדה המערבית ורצועת עזה כיחידה טריטוריאלית אחת' הוא העיקרון לפיו הגדה המערבית ורצועת עזה מהוות ישות מאוחדת אחת מבחינה פוליטית, חוקית, כלכלית וטריטוריאלית. עיקרון זה הפך לאחד מאבני היסוד של התהליך המדיני בין ישראל והפלסטינים.

רקע היסטורי

ביולי 1922, ארגון 'חבר הלאומים' הפקיד בידי בריטניה את "המנדט על פלסטינה". בתקופה זו, "לפלסטין המנדטורית" היו גבולות ברורים והיא הייתה מאוחדת פוליטית. הגדה המערבית ורצועת עזה לא נוצרו עדיין כיחידות טריטוריאליות מובחנות.

בעקבות מלחמת 1948 והסכמי שביתת הנשק בשנת 1949, פלסטין המנדטורית חולקה בין שלוש מדינות. השטח שסובב את העיר עזה נשלט על ידי מצרים והוכר כ"רצועת עזה", בעוד ש"הגדה המערבית" (של נהר הירדן) הפך להיות בשליטת ירדן. מדינת ישראל הוקמה ביניהם.

כך, בין הגדה המערבית ורצועת עזה לא היה קשר פוליטי או פיזי והן היו כפופות לשלטונות המרכזיים בעמאן ובקהיר (בהתאמה). יתרה מכך, לפלסטינים נאסר לעבור משטח  אחד למשנהו.

ב- 24 באפריל 1950, ירדן ניסתה לספח את הגדה המערבית, אבל סיפוח זה נכשל משום שלא זכה להכרה בינלאומית.

מצרים לא סיפחה את רצועת עזה. לכל התושבים הפלסטיניים הונפקו דרכונים פלסטיניים ומעולם לא הוענקה להם אזרחות מצרית. הגבול בין עזה למצרים נסגר וממשל צבאי הוחל על השטח.

המעמד אחרי מלחמת ששת הימים

בעקבות מלחמת ששת הימים, שתי הטריטוריות אוחדו תחת שלטון משותף (של ישראל) בפעם הראשונה מאז הוכרו כיחידות טריטוריאליות נפרדות. ישראל השתיתה ממשל צבאי על שני האזורים על פי אמנת ז'נבה הרביעית. הפלסטינים יכלו לעבור, תחת מגבלות מסוימות, בין הגדה המערבית ועזה.

Read the English Version
bottom of page