top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2011

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

חוסן קהילתי

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

הקהילה היא יחידת היסוד של החברה הישראלית והבסיס לשגשוג, חוסן והכללה מקומיים.

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות - מסמך האמנה

חזון ישראל 15

"אנו ערבים איש לאחיו, והיום ערב למחרתו" דוד בן-גוריון

האמנה הישראלית החדשה  גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות - מסמך האמנה

הנעת צמיחה מכלילה מחייבת רתימה של כל הכוחות המרכזיים במשק במסגרת של מעין 'עסקת חבילה' שתאפשר טיפול שורש בבעיות שפוגעות באיכות החיים של מעמד הביניים ושל השכבות המוחלשות ותביא לשינוי בסיסי בסדרי העדיפויות, בתמריצים, בערכים ובמוסדות במרחב הציבורי. לכן, נדרשת אמנה בין הכוחות שמעצבים את פני החברה הישראלית, שעקרונותיה יאפשרו וינחו את השינויים הנדרשים שיתממשו על פני פרק זמן ארוך. הצעתנו לאמנה זו מוצגת להלן.

בשנה וחצי האחרונות עסק מכון ראות בפיתוח גישה מקיפה שמטרתה להבטיח שהצמיחה בישראל תהיה מכלילה.

Read the English Version
bottom of page