top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2011

נושאים
צמיחה כלכלית-חברתית
קפיצת מדרגה
חזון ישראל 15
חוסן לאומי

חוסן קהילתי

התפתחות חברתית - כלכלית

Smart Community, Preparedness, Knesset, Strategy, Israel, ocioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Periphery, Israel 15, Community, Sustainability, Strategy, Resilience, Smart City, Jewish World,Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital

החברה הישראלית תהיה חברה עובדת, שבה שכר העבודה מבטיח קיום בכבוד

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות

חזון ישראל 15

האמנה הישראלית החדשה  גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות

המחאה הציבורית שהתפרצה בשבועות האחרונים הינה ביטוי לשבר בתפיסה הכלכלית והחברתית שהיתה נהוגה בישראל בעשרים וחמש השנים האחרונות, וזאת למרות הישגיה המרשימים. השחיקה של מעמד הביניים, הפגיעה בשכבות החלשות והפערים המתרחבים אינם 'תקלות מקומיות', אלא תוצאה מערכתית בלתי-נמנעת של השילוב בין המגמות העולמיות לבין מערך המוסדות, הערכים, התמריצים, ההסדרים והמדיניות הקיימים בישראל.

לכן, רק סדר יום לאומי חדש, שיתבטא באמנה חברתית, ויעוגן בשילוב בין הכוחות השונים של החברה הישראלית, יוכל לשנות את המגמות הנוכחיות ולהבטיח שישראל תמשיך לצמוח ושכלל האוכלוסיה תיהנה מפירות הצמיחה.

Read the English Version
bottom of page