top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2011

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

חוסן קהילתי

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

רק סדר יום לאומי חדש, שיתבטא באמנה חברתית, ויעוגן בשילוב בין הכוחות השונים של החברה הישראלית, יוכל לשנות את המגמות הנוכחיות ולהבטיח שישראל תמשיך לצמוח ושכלל האוכלוסיה תיהנה מפירות הצמיחה.

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות- דף לחלוקה

חזון ישראל 15

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות- דף לחלוקה
האמנה הישראלית החדשה

 

  • היעד הלאומי המשותף למוסדות המדינה ולאזרחיה הוא שישראל תהיה אחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. חזון זה מחייב צמיחה מהירה ומכלילה שתיבחן בכך שכלל האזרחים ייהנו מפירותיה ובכך שעתיד ילדיהם יהיה טוב מהווייתם.

  • הקהילה היא יחידת היסוד של החברה הישראלית והבסיס לשגשוג, חוסן והכללה מקומיים. חיי קהילה תוססים הם בסיס לעיצוב זהותו של אדם, למימוש יכולותיו ולצבירת הונו, ועל כן עליהם להוות זכות אזרחית בסיסית. לפיכך, כל קהילה זכאית למשאבים וסל שירותים על פי תקן מחייב, שיכלול תמיכה במוסדות הקהילתיים ובפעילויותיהם. עסקים ומיזמים זעירים, קטנים ובינוניים הם חלק בלתי-נפרד מקהילה תוססת ומשגשגת ועל הממשלה לתמוך במגמה זו.

  • עיצוב עתיד החברה הישראלית הוא תפקיד משותף של המגזר הציבורי, המגזר הפרטי והמנהיגות האזרחית. למנהיגות הקהילתית המקומית הנבחרת זכות וחובה לקחת חלק בעיצוב המוסדות המקומיים ביחד עם הרשות המקומית וממשלת ישראל. הכנסת והממשלה יסדירו, ירחיבו ויתמרצו את מעורבות האזרחים בעיצוב המוסדות המרכזיים המשפיעים על איכות חייהם, ובראשם בתי הספר, המרכזים הקהילתיים, ארגוני הנוער, אגודות הספורט העממי ומוסדות התרבות והאמנות. מעורבות ציבורית כזו תהווה חובה אזרחית בסיסית בישראל.

  • המדינה תעודד חיסכון והשקעה של הפרט בעתידו ובעתיד ילדיו באמצעות עידוד חיסכון לפנסיה ולטווח ארוך, סיוע ברכישת דירה ראשונה, או תמריצים לחיסכון עבור הילדים לדיור, השכלה או יזמות.

  • עקרונות השוק החופשי והתחרות ההוגנת הם עקרונות יסוד של המשק הישראלי. התערבות ממשלתית תתרחש במקומות שבהם קיים כשל שוק שפוגע בתחרות ומונע מישראל לחוות פיתוח כלכלי מהיר ומכליל. 

Read the English Version
bottom of page