top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Aug 2011

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

חוסן קהילתי

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development, Jewish World, Jewish Philanthropy

המורשת הכלכלית והחברתית של ישראל יצרה שילוב ייחודי בין כלכלת שוק ויוזמה פרטית לבין ערכים חברתיים של ערבות הדדית, על בסיס המבנה של הקהילה היהודית שנוצר בגולה.

האמנה הישראלית החדשה

גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות

"בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם" משלי כט', יח'

האמנה הישראלית החדשה
אתגר הצמיחה המכלילה וחזון ישראל 15

  1. חזון ישראל 15 קורא להפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות בעולם באיכות החיים של תושביה. לצורך כך ישראל חייבת לחוות קפיצת מדרגה כלכלית וחברתית, שתתגבש כתוצאה מצמיחה מהירה ומתמשכת בשיעור של 3.5% לשנה לכל הפחות. כדי שצמיחה זו תהיה מכלילה, וכדי שהפערים הקיימים בחברה הישראלית יצטמצמו, על השכבות החלשות ואזורי הפריפריה לצמוח בשיעור שנתי של 5% לפחות (להלן, 'קפיצת המדרגה של ישראל').

  2. קפיצות מדרגה הן תופעה נדירה, שהיא תוצאה של 'סערה מושלמת' שבה נפגשים מדיניות כלכלית מוצלחת; בשלות חברתית, פוליטית ואידיאולוגית; מנהיגות; ומגמות עולמיות חזקות. קפיצת מדרגה היא תופעה 'על-כלכלית', ועל כן אין די בידע כלכלי כדי להבינה ואין די בצעדים כלכליים כדי לגבשה. יתרה מכך, אין 'מתכון' לקפיצת מדרגה, וכל מדינה שזינקה פילסה את דרכה הייחודית. עם זאת, מחקר בינלאומי ולימוד המאפיינים המשותפים של מדינות שזינקו מצביעים על כך שיש ביניהן מכנה משותף נרחב.

  3. אחד הלקחים המרכזיים הוא שתנאי הכרחי לכך שתתגבש קפיצת מדרגה הוא שהצמיחה תהיה מכלילה(inclusive) ובת-קיימא (sustainable). קרי, יש לתרגם את פירות הצמיחה לעלייה בהכנסה לנפש ולשיפור באיכות החיים של כלל האוכלוסייה.

  4. הכללה, משמעה מתן הזדמנות הוגנת לכלל תושבי המדינה להשתתף בצמיחה וליהנות מפירותיה, באמצעות צבירת הון ומימושו. היא באה לידי ביטוי בהון כלכלי, דוגמת דירה או חיסכון פנסיוני; בהון אנושי, דוגמת השכלה או בריאות; או בהון חברתי, דוגמת רשתות וקשרים חברתיים שיוצרים הזדמנויות עסקיות או השפעה פוליטית.

  5. בכל המדינות שזינקו נוצר שילוב מקומי וייחודי בין צמיחה על בסיס כוחות השוק, במובן זה שהמחירים במשק נקבעו על פי ביקוש והיצע, לבין התערבות ממשלתית ממוקדת במספר תחומים בעלי חשיבות רבה לצמיחה או להכללה באמצעות מדיניות פיתוח או רגולציה.

  6. האתגר שניצב בפני ישראל הוא לחולל קפיצת מדרגה כזו באמצעות צמיחה מכלילה.

  7. עם זאת, בשנים האחרונות דווקא התרחבו הפערים החברתיים וגדל מעגל העוני עד כדי כך שגם מעמד הביניים הישראלי מתקשה לשאת בנטל. מצוקה זו התפרצה בחודשים האחרונים בתחומי הדיור, המזון, התקשורת והתחבורה, וביתר שאת בשבועיים האחרונים.

Read the English Version
bottom of page