top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Apr 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

רשת ההתנגדות

Bipartisan Support, America, Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, Gulf War, National Security Council, Home-front Command, IDF, Palestine, Two State Solution, alestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy

ארה"ב לא תוכל להשיג את מטרותיה במזרח התיכון ללא מעורבות ישירה בסכסוך הישראלי – ערבי" ולכן הוא מעודד "מחויבות מחודשת ומחוזקת" על מנת לקרב את השלום בין ישראל לשכנותיה.

דוח בייקר - המילטון

מונח

דוח בייקר - המילטון
הגדרה

דוח בייקר-המילטון, מוכר גם בשם 'צוות החשיבה בנושא עיראק (ISG)', ומתייחס לועדה בת עשרה חברים, שמונתה על-ידי הקונגרס במטרה להציג רעיונות חדשים בנושא המשך הנוכחות האמריקנית בעיראק. הוועדה בראשות שר החוץ לשעבר ג'יימס בייקר וחבר הקונגרס לשעבר לי המילטון פרסמה את ממצאיה ב- 6 בדצמבר 2006.

 

רקע

במרץ 2006, על רקע אי-יציבות מתמשכת, אלימות גוברת ומבוי סתום בעיראק, הקים הקונגרס את צוות החשיבה בנושא עיראק. הצוות ניתח את מאמצי המלחמה האמריקנים והמליץ המלצות (לא מחייבות) לגבעת הקפיטול ולבית הלבן.

הדוח שפרסם הצוות היה מחקר אחד, ממחקרים נוספים, שהוכנו במקביל במחלקת המדינה, בפנטגון ובמועצה לביטחון לאומי.

הדוח המליץ כ- 79 המלצות ובחן את האתגרים המרכזיים לביטחון בעיראק, שיקום הכלכלה והמערכת הפוליטית, והציע "מתקפה דיפלומטית חדשה" ודרכים "לעזור לעיראקים לעזור לעצמם". כמו כן, עולה מהדוח כי יש קשר בין היציבות בעיראק ליציבות האזורית.

Read the English Version
bottom of page