top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Oct 2006

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

על פי חזון הטופ 15 , ישראל נדרשת לעבור אפיזודה של צמיחה משמעותית כדי להפוך לאחת מחמש עשרה המדינות המפותחות ביותר בעולם.

אפיזודה

מושג

אפיזודה
הגדרה

המושג "אפיזודה" דן בתקופה בה הכלכלה חשופה באופן מתמשך לכוחות לא מחזוריים המשנים את טבען של מגמות מאקרו כלכליות. שינויי המגמות הינם פועל יוצא של מפנה משמעותי במנגנוני ותהליכי המשק.

שימוש

בעוד שכוחות מחזוריים יוצרים תנודות סביב מגמה כלכלית, כוחות שאינם מחזוריים משנים את טבען של המגמות. אפיזודה מתרחשת בעקבות השפעות של אי מחזוריות מתמשכת על הכלכלה כתוצאה מהתערבות יזומה במשק, כוחות מערכתיים, או אירועים שהינם מחוץ לשליטה. למשל, זימבבוה סובלת מאפיזודה של היפר-אינפלציה בגלל מדיניותו של רוברט מוגבי. מדינות המפרץ הפרסי נהנות מאפיזודה של צמיחה גבוהה בגלל מסחור עתודות הנפט שלהן. העולם הגיע לסיומה של אפיזודה של ריביות נמוכות.

 

אפיזודה עומדת בניגוד להתנהלות מחזורית של המשק. למשל, כלכלות עם מגזר תיירותי גדול מאופיינות בתנודתיות עונתית. בנקים מרכזיים מפקחים על תנודתיות שערי הריבית כדי לשמור על יציבות מאקרו כלכלית. עסקים מצפים להחזר השקעותיהם הקיימות לפני שהם חוזרים ומשקיעים. כוחות אלו אינם יוצרים אפיזודה.

אפיזודה אינה בהכרח ניתנת לזיהוי מידי. רק לאחר שבמספר מחזורי עסקים אופיינים מסתיימים הביצועים הכלכליים באופן השונה מהצפוי, ניתן לכנות את התקופה אפיזודה.

על פי חזון הטופ 15 , ישראל נדרשת לעבור אפיזודה של צמיחה משמעותית כדי להפוך לאחת מחמש עשרה המדינות המפותחות ביותר בעולם.

Read the English Version
bottom of page