top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Dec 2006

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

מכון ראות מבקש לחולל שיח ציבורי שיזהה ויבחן את המרכיבים השונים בתפיסת איכות החיים בחברה הישראלית.

איכות חיים

מושג

איכות חיים
הגדרה

המושג איכות חיים (Quality of life) משמעו אוסף המשתנים המתארים את רווחתו הכללית של האדם. לצד משתנים מדידים, כגון רמת הכנסה לנפש, אשר מודדים את רמת החיים ,(Standard of living) כולל המושג איכות חיים גם מרכיבים מופשטים, כגון מידת האושר, רמת החדשנות, או חופש כלכלי ופוליטי.

הקשר

המושג איכות חיים מרכזי לעולם המדיניות, הכלכלה, החברה והרווחה. הנחת היסוד היא כי יחידים פועלים על מנת לשפר את איכות החיים שלהם. לפי תפיסה זו תהליך קבלת ההחלטות הכלכליות של יחידים ומשקי בית  מושפע משיקולים חומריים אך גם מערכים, תרבות ומוסר.

מכון ראות מבקש לחולל שיח ציבורי שיזהה ויבחן את המרכיבים השונים בתפיסת איכות החיים בחברה הישראלית. שיח זה אמור לסייע לעיצוב מדיניות כלכלית וחברתית.

Read the English Version
bottom of page