top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Feb 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

רשת ההתנגדות

Bipartisan Support, America, Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, Gulf War, National Security Council, Home-front Command, IDF, Palestine

האיום הגרעיני האיראני הוא איום קיומי לישראל ועומד בראש סדר העדיפויות של הביטחון הלאומי. 

       

'תרחיש לוב' באיראן: ארה"ב 'הולכת לבד'

התרעה בסיסית

'תרחיש לוב' באיראן: ארה"ב 'הולכת לבד'
מהות ההתרעה

התנהלות ישראל עם ארה"ב בנושא האיראני משקפת הנחה כי קיים תיאום רב בין שתי המדינות, המבטא הבנה משותפת של האתגר האיראני. על-פי תפיסה זו, ארה"ב תבחר בחודשים הקרובים באחד משני תרחישים:

  • עצירת פרויקט הגרעין האיראני במהלך הקדנציה הנוכחית של הנשיא בוש:  על-פי תרחיש זה, ייעשה ניסיון למצות את האמצעים המדיניים והדיפלומטיים באמצעות לחץ בין-לאומי כלכלי ופוליטי הולך וגובר, הוקעתה של איראן ע"י האו"ם והצבת תאריכי יעד ברורים. אם ייכשל ניסיון זה, תוביל ארה"ב פעולה צבאית נגד מתקני הגרעין של איראן.

  • דחיית הטיפול בגרעין האיראני לקדנציה של הנשיא הבא: על-פי תרחיש זה ארה"ב תחליט שלא למצות את הכלים העומדים לרשותה לצורך עצירת פרויקט הגרעין האיראני במהלך הקדנציה הנוכחית. התפיסה הנוכחית בישראל היא שגם החלטה כזו תהיה מתואמת עימה ותותיר בידה את ההחלטה האם לקבל את סדר העדיפויות ולוחות הזמנים של ארה"ב או לפעול נגד איראן באופן עצמאי.

ואולם, האינטרסים של ישראל וארה"ב ביחס לאיראן אינם זהים במהותם או בעוצמתם. בין ההבדלים העיקריים ניתן למנות את העובדה שבישראל, איראן גרעינית נתפסת כאיום קיומי. לעומת זאת, בראש סדר יומה של ארה"ב מצויים יציאה מסודרת מעיראק ומחויבת למספר שחקנים נוספים באזור.

לכן, מכון ראות טוען שקיים תרחיש שלישי שהסתברותו תלך ותגבר בחודשים הקרובים, במסגרתו:

  • ארה"ב תשאף לגבש עסקה כוללת – 'Grand Bargain' – עם איראן: על-פי תרחיש זה, ארה"ב תגבש עסקה עם איראן שתוצאתה תהיה שימור יכולת העשרת האורניום האיראנית. בתרחיש זה, עלולה ישראל להיתפס כמי שמתנגדת לעסקה, ולכן להיות ממודרת מן התהליך. במידה ותרחיש זה יבשיל, תהיה ישראל חייבת לקבל את העסקה כפי שהיא.

Read the English Version
bottom of page