top of page

ביטחון לאומי

Content Type

May 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, America

תוכנית 'מבחני הביצוע' נולדה על רקע כישלון הצדדים ליישם את הסכם המעברים וסגירתו התכופה של מעבר רפיח ע"י ישראל. מטרתה הלא מוצהרת של התוכנית הייתה לשבור את הקיפאון המדיני ששרר מאז נסיגת ישראל מרצועת עזה.    

'מבחני הביצוע'

מונח

'מבחני הביצוע'
הגדרה

המושג 'מבחני ביצוע' (04/07;  (benchmarks מתייחס לתוכנית ביטחון אמריקאית המתווה צעדים שעל ישראל והפלסטינים לנקוט אשר אמורים להקל על חופש התנועה של הפלסטינים בגדה המערבית, לאפשר את הפעלת מעבר רפיח  ולשפר את המצב הביטחוני בגדה המערבית וברצועת עזה.

רקע

בעקבות נצחון החמאס בבחירות הפלסטיניות (01/06), ישראל והקהילה הבינ"ל החרימו את ממשלת החמאס ואת ממשלת האחדות (03/07) שהחליפה אותה. השילוב של החרם ושל הגבלות התנועה הקיימות על תנועת הפלסטינים בגדה המערבית, החריף את מצב הכלכלה הפלסטינית.

תוכנית 'מבחני הביצוע' נולדה על רקע כישלון הצדדים ליישם את הסכם המעברים (11/06) וסגירתו התכופה של מעבר רפיח ע"י ישראל. מטרתה הלא מוצהרת של התוכנית הייתה לשבור את הקיפאון המדיני ששרר  מאז נסיגת ישראל מרצועת עזה (08/05).  

   

מטרות עיקריות של תוכנית 'מבחני הביצוע':

  1. שיפור חופש התנועה של הפלסטינים בגדה המערבית – התוכנית קובעת שעל ישראל להסיר מחסומים כדי להקל על תנועת פלסטינים בגדה המערבית, במיוחד בנפת חברון, שכם ובקעת הירדן;

  2. יישום 'המעבר הבטוח' בין עזה והגדה המערבית – התוכנית מציבה תאריכי יעד ומציעה דרכים ליישום סעיף 'המעבר הבטוח' לאנשים וסחורות המלווים בסידורי ביטחון ; 

  3. הסדרת פעילות מעברי הגבול של עזה – מעברי הגבול של רפיח (בין עזה למצרים) וכרם שלום (עזה-ישראל) יפעלו באופן רציף ויאפשרו מעבר אנשים וסחורות;

  4. סידורי ביטחון – כוחות הביטחון הפלסטינים יאכפו את החוק והסדר בצורה פעילה ויסכלו פעולות טרור.

Read the English Version
bottom of page