top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Oct 2008

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

קשרי קהילה

צומת

Emergency Management, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy

ללא שילובה של האוכלוסייה הערבית בכלכלה הישראלית, ישראל לא תוכל לקפוץ 'קפיצת מדרגה' כלכלית ולצמצם את הפערים מבחינת איכות החיים של תושביה ביחס למדינות המפותחות.

'חסמים פנימיים' בפני השתלבות החברה הערבית במשק הישראלי

מושג

'חסמים פנימיים' בפני השתלבות  החברה הערבית במשק הישראלי
הגדרה 

 

'חסמים פנימיים' בפני השתלבות החברה הערבית במשק הישראלי, הם מנגנונים בתוך האוכלוסייה הערבית בישראל המקשים על הפיתוח הכלכלי של אוכלוסייה זו ועל שילובה בכלכלה הישראלית. 

 

רקע

 

הפערים בין האוכלוסייה היהודית לבין המיעוט הערבי ניכרים במדדים כגון התוצר לנפש וההכנסה ממוצעת.  צמצום הפערים בין המגזרים ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המגזר הערבי אמנם תלוי במדיניות ממשלתית המגובה בתקציבים, במשאבים ובשירותים,  אולם גם בהתמודדות עם החסמים הפנימיים בחברה הערבית. 

 

ללא שילובה של האוכלוסייה הערבית בכלכלה הישראלית, ישראל לא תוכל לקפוץ 'קפיצת מדרגה' כלכלית ולצמצם את הפערים מבחינת איכות החיים של תושביה ביחס למדינות המפותחות.

Read the English Version
bottom of page