top of page

ביטחון לאומי

Content Type

May 2009

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

רשת ההתנגדות

 

Israel, Intersectionality, Bipartisan Support, America, Zionism, Emergency Management, Emergency Preparedness, Gulf War, National Security Council, Home-front Command, IDF

במהלך השנים הפכו היחסים המיוחדים לנדבך מרכזי בתפיסת הביטחון של ישראל כיישום לעיקרון שטבע בן גוריון שגורס חתירה לשיתוף פעולה אסטרטגי עם מעצמה.

'היחסים המיוחדים' בין ישראל לארה"ב

מושג

'היחסים המיוחדים' בין ישראל לארה"ב
הגדרה

המושג 'היחסים המיוחדים בין ישראל לארה"ב' מתאר את מאפייניה הייחודים של מערכת הקשרים ושיתופי הפעולה המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין ישראל לארצות הברית שהפכו לאחד מעמודי התווך של תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל.  

רקע

הביטוי 'יחסים מיוחדים' (special relationship) הוטבע לראשונה על ידי וינסטון צ'רצ'יל בשנת 1946 לתיאור הברית האנגלו-אמריקאית במהלך מלחמת העולם השנייה. ראשיתם של 'היחסים המיוחדים' בין ישראל לארה"ב בתקופת ממשל אייזנהאור בסוף שנות החמישים, אז החלה להיתפס ישראל כנכס אסטרטגי לארה"ב. יחסים אלה העמיקו לאחר מלחמת ששת הימים (1967) ומלחמת יום הכיפורים (1973) ועוד יותר לאחר הסכם השלום בין ישראל ומצרים (1979), אז גם הפכה ישראל למדינה שמקבלת את סיוע החוץ הגבוה ביותר מארה"ב.

במהלך השנים הפכו היחסים המיוחדים לנדבך מרכזי בתפיסת הביטחון של ישראל כיישום לעיקרון שטבע בן גוריון שגורס חתירה לשיתוף פעולה אסטרטגי עם מעצמה.

Read the English Version
צפייה במסמך המלא
bottom of page