top of page

קפיצת מדרגה מקומית כלכלית חברתית בישראל

קפיצת מדרגה היא תהליך של שיפור משמעותי באיכות החיים, בעיר או באזור. כיצד מקדמים חזון עירוני? מהם העקרונות האסטרטגים לפיתוח כלכלי של ערים בפריפריה שיתחרו בזירה הגלובאלית? איך מייצרים כלכלה שרלונטית לכלל התושבים?

קפיצת מדרגה מקומית כלכלית חברתית בישראל
bottom of page