top of page

מפגש שני קואליציית 'ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי'

Oct 2018

מפגש שני קואליציית 'ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי'

ביום שלישי, ה-2018.10.9 התקיים בתל אביב המפגש השני של קואליציית ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בו נכחו למעלה מעשרים משתתפים ומשתתפות. ליום זה קדם מפגש התנעה בו ליבנו את אופי האתגר המונח לפתחנו - כיצד מחברים את הישראלים לעם היהודי?

במפגש שהתקיים השבוע, התחלנו יחד למפות את זירות ההשפעה בתחומי: חינוך, מנהיגות והכשרות ותודעה ציבורית במטרה לשרטט את ההזדמנויות האסטרטגיות להשפעה בתחומים הללו.

מה צפוי בהמשך?

המשך עבודת הקואליציה תתמקד בשלושת המאמצים הבאים:

  1. בירור החזון של הקואליציה ועיצוב יעדים מדידים לשינוי.

  2. חיבור הקואליציה למאמץ מקביל בארצות-הברית, באמצעות כנס 0.3 Zionism שיערך בפאלו אלטו בדצמבר הקרוב.

  3. הרחבת מעגל המשתתפים בקואליציה.

המפגש הבא של הקואליציה מתוכנן לראשית ינואר.

bottom of page