top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Aug 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, Jewish Community Relations, Left Wing Antisemitism, UK, Bipartisan Support, America, Jewish Peoplehood, Zionism, Home-front Command, IDF

השילוב בין המתח המתמשך בין מדינת ישראל למיעוט הערבי בתוכה לבין מגמת הבינאום של סוגיית ערביי ישראל, מעצים את הביקורת על ישראל ועל הגדרתה כיהודית, ועלולה להיות לו השפעה על מגמת ההיפוך של הקהילה הבין-לאומית כלפי פתרון של 'שתי מדינות' לסכסוך הישראלי-פלסטיני. 

ההיפוך של הקהילה הבין-לאומית כלפי העיקרון 'שתי מדינות לשני עמים'

מושג

ההיפוך של הקהילה הבין-לאומית כלפי העיקרון 'שתי מדינות לשני עמים'
הגדרה

המושג 'ההיפוך של הקהילה הבין-לאומית כלפי פתרון 'שתי מדינות לשני עמים' מתאר את הסכנה שמדינות או גופים מרכזיים בקהילה הבין-לאומית יזנחו את תמיכתם בפתרון 'שתי המדינות לשני עמים' לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או בכל פיתרון אחר שמעגן את עיקרון ההפרדה בין ישראל והפלסטינים, ויעברו לתמוך בפתרון 'המדינה האחת' על בסיס 'קול אחד לכל אחד'.

רקע

משמעותו של עיקרון 'שתי מדינות לשני עמים' (להלן עיקרון 'שתי המדינות') הוא פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות הקמתה של מדינה פלסטינית לצד ישראל שבה תמומש הזכות הפלסטינית להגדרה עצמית.

עיקרון 'שתי מדינות' עוגן לראשונה בהחלטה 181 של העצרת הכללית של האו"ם (11/47) אשר קראה לחלוקת ארץ ישראל המנדטורית לשתי מדינות – יהודית וערבית. מאז הצהרת העקרונות (9/93), התבססה הנחת היסוד של התהליך המדיני בין ישראל לפלסטינים, בין אם במפורש או במשתמע, על עקרון זה.

בשנים האחרונות, לנוכח המבוי המדיני הסתום, המשך האלימות בין הישראלים לפלסטינים ועליית החמאס, ישנה שחיקה מתמשכת בעיקרון 'שתי מדינות'. זאת על רקע טענות מצד גורמים שונים שהפיזור הגיאוגרפי של היישובים היהודים והפלסטינים, גודל השטח וסוגיית המים לא יאפשרו הקמתה של מדינה פלסטינית בת-קיימא.

כבר כיום גוברים קולות מצד אינטלקטואלים בולטים בזירה הבין-לאומית לאמץ את העיקרון של 'מדינה אחת' על פני עיקרון 'שתי המדינות', משום שפתרון המדינה האחת הוא הפתרון היחידי שהוא מוסרי, צודק ואפשרי (ר' קידום המדינה האחת).

'ההיפוך של הקהילה הבין-לאומית' כלפי פתרון 'שתי המדינות' הוא הסכנה שמדינות מובילות וגופים מרכזיים בין-לאומיים יזנחו את התמיכה בפתרון 'שתי המדינות', או בכל פיתרון אחר שיש בו כדי לעגן את עיקרון ההפרדה בין ישראל לפלסטינים, ויאמצו את פתרון 'המדינה האחת' על בסיס 'קול אחד לכל אחד'.

 

ההיפוך של הקהילה הבין-לאומית יהפוך רשמי אם תתקבל החלטת או"ם אשר תבטל או תסתור את החלטות 181  של העצרת הכללית של האו"ם (תכנית החלוקה) ו- 1397 של מועצת הביטחון של האו"ם (הקוראת להקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל), ותקרא להקמת מדינה אחת בארץ ישראל המנדטורית על בסיס 'קול אחד לכל אחד'.

בשנים האחרונות מתפתחות מספר מגמות אשר עלולות להאיץ את ההיפוך בקרב הקהילה הבין-לאומית: דה-לגיטימציה בסיסית לישראל, 'היפוך' פלסטיני כלפי הכיבוש, ובינאום סוגיית ערביי ישראל.

Read the English Version
bottom of page